Clemens Kraft AS

Siram AS har i flere år hatt et nært samarbeid med Clemens Kraft AS (tidl Elvekraft AS). Clemens Kraft bygger ut småkraftverk i samarbeid med grunneiere over hele Norge. Siram AS benyttes i forbindelse med befaringer, overordnet planlegging og bygging og som elektro- og maskinkonsulent. Rolf Svan Amundsen er leid inn som daglig leder til flere småkraftselskaper del- eller heleid av Clemens Kraft AS.

Kylland Kraft AS

Rolf Svan Amundsen i Siram AS er innleid som daglig leder i Selskapet.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS er innleid som drift-leder/ansvarlig for høy- og lavspentanleggene i Kylland kraftstasjon.

Neset Kraft AS

Neset Kraft AS er eier av 3 småkraftverk – Nedre-, Østre- og Vestre Neset kraftverk. Kraftverkene produserer til sammen 17,2 GWh.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS var prosjektleder ved bygging av Østre- og Vestre Neset kraftverk.

Rolf Svan Amundsen er innleid som daglig leder i Selskapet.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS har administrativt og teknisk ansvar ved kraftverkene og er innleid som drift-leder/ansvarlig for høy- og lavspentanleggene i de tre kraftstasjonene.

Rolf Svan Amundsen har utarbeidet konsesjonssøknader for regulering av vannene Åmstadvatnet, Øvre- og Nedre Rundtjørn, økt regulering i Ljosvatn og endret regulering i Sætravatnet. Konsesjonen er under behandling.

Nordbøåna Kraft AS

Nordbøåna Kraft AS er eier av Nordbøåna småkraftverk med installert ytelse 1,65 MW og en årlig produksjon på omtrent 4 GWh.

Rolf Svan Amundsen er innleid som daglig leder i selskapet.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS har administrativt og teknisk ansvar ved kraftverket og er innleid som drifts-leder/ansvarlig for høy- og lavspentanleggene i kraftstasjonen.

Ullestad Kraft AS

Ullestad Kraft AS i Hjelmeland kommune eier 2 småkraftverk – Tverråna kraftverk og Ullestad kraftverk.

Rolf Svan Amundsen er innleid som vassdragsteknisk ansvarlig.

Firma Albert Collett

Innleid som VTA for Firma Albert Collett ANS sine vassdragstekniske anlegg i Nord-Trøndelag.

Firmaet har dammer i bruddkonsekvensklasse I og II. Kraftverket har også 4 kraftstasjoner med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 60 GWh.

Siram AS benyttes også som konsulent innen elektro og maskin.

A/S Egelands Verk

Bedriften hadde opprinnelig 3 kraftverk i drift, men har nå kun ett kraftverk i drift. Siram AS har laget konsesjonssøknader for bygging av nytt Stifoss kraftverk og nytt Søndeled kraftverk. A/S Egelands Verk har 4 damanlegg for regulering i forbindelse med kraftverksdriften. 3 dammer er plassert i bruddkonsekvensklasse 0, men en dam er plassert i bruddkonsekvensklasse II.

Siram AS er innleid som vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for bedriftens vassdragstekniske anlegg. Siram AS har utarbeidet internkontroll i henhold til «Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen».

Siarm AS benyttes også til annen rådgivning i bedriften. Blant annet har vi bistått i forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt kontrollanlegg ved kraftstasjonen på «Verket»..

Det er utarbeidet klassifiseringssøknader på flere av dammene.

Meraker Bruk AS

Innleid som VTA for Follsjødammen.

Utredning av kraftpotensiale og utbyggingskostnader.

Utarbeidelse av konsesjonssøknad for bygging av Verket kraftverk og utarbeidelse av konsesjonssøknad for nedtaking/riving av Foldsjødammen.

NVE ga ikke konsesjon til kraftverk, men ga konsesjon for riving av dammen. Malvik kommune har anket avgjørelsen om tillatelse til riving.

Moe Bergerfoss

Siram AS har fra år 2000 bistått eier av Bergerfoss I kraftverk i forbindelse med drift og vedlikehold. Kraftverket er bygget i 1934 og har med bistand fra Siram AS nylig fått montert nytt og moderne kontrollanlegg. Kraftverket står foran ytterligere rehabilitering.

Kraftverket driftes av Hadeland Kraftproduksjon AS.

Svåheia vindpark

Rolf Svan Amundsen i Siram AS er innleid som drift-leder/ansvarlig.

Vassfossen kraftverk

Dalane Kraft AS har driftsansvaret for Vassfossen kraftverk.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS er innleid som drift-leder/ansvarlig.

Kværnstad Kraft AS

Kværnstad Kraft AS eier Kværnstad kraftverk.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS er innleid som drift-leder/ansvarlig.

Børter Everk ANS

Innleid som VTA for Børter E Verk ANS.

Firmaet har ett kraftverk en dam i bruddkonsekvensklasse II og en dam i bruddkonsekvensklasse 0.

Losby Bruk AS

Utarbeidelse av klassifiseringssøknader og ROS analyser.

Bamble Bruk AS

Rolf Svan Amundsen i Siram AS har fra 2007 vært innleid som vassdragsteknisk ansvarlig for Kongens dam, Ålgårdstad dam og Bjorvannsdammen. Kongens dam er plassert i bruddkonsekvensklasse II, mens Ålgårdstad dam og Bjorvannsdammen var plassert i bruddkonsekvensklasse I. Søknad om omklassifisering ble akseptert og Ålgårdstad dam og Bjorvannsdammen er nå plassert i bruddkonsekvensklasse 0.

Benyttes som konsulent i forbindelse med andre energirelaterte spørsmål.

I 2018 ble det innlevert konsesjonssøknad for rivning av Kongens Dam.

Fosstveit Kraft AS

Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune er et lavtrykks elvekraftverk med en Kaplan turbin med ytelse 1990 kW. Kraftverket ble satt i drift høsten 2008.

I forbindelse med utbyggingen bisto Siram AS med forespørsel, bestilling, oppfølging og idriftsettelse av turbin, generator, kontroll-, apparatanlegg og transformatorer. Siram AS har også hatt kontakten med netteier og dermed hatt ansvar for nettilkoblingen. Rolf Svan Amundsen i Siram AS var drifts-leder/ansvarlig (sakkyndig driftsleder) og vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i en lengere periode. Dammen er plassert i bruddkonsekvensklasse II

Spilling Kraft AS

Spilling kraftverk i Sør-Audnedal kommune er et rent elvekraftverk med en Francisturbin på 1300 kW.

Anlegget ble satt i drift høsten 2008.

Siram AS har vært ansvarlig for bestilling og oppfølging av turbin med utstyr, generator, kontroll-/ apparatanlegg og transformator. Siram AS hadde kontakten med netteier og har med det sørget for tillatelse til nettilknytning. Vårt firma har bistått i forbindelse med idriftsettelsen av kraftverket.

Vi har hatt driftsansvar for kraftverket inkludert vassdragsteknisk ansvar (VTA) og drifts-ledelse/ansvar.

Engeset Kraft AS

Engeset kraftverk er et kraftverk bygget under ledelse av HydroPool.

Kraftverket er et rent elvekraftverk med to stk. Francisturbiner med samlet installert ytelse 5,6 MW Kraftverket ble satt i drift i 2007 og er forventet å produsere 18,0 GWh i året

Under byggingen av Engeset Kraftverk har Siram AS vært delaktige i oppfølgingen av generator, transformator, kontrollanlegg og nettilknytning.

Rolf Svan Amundsen ledet på den tiden Hydropool AS sin utbyggingsavdeling.

Løvenskiold-Fossum

Rolf Svan Amundsen var teknisk sjef i Løvenskiold-Fossum fra 1997 til 2008.

I tillegg til å være teknisk sjef hadde han også funksjonene vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og sakkyndig driftsleder.

Løvenskiold-Fossum hadde 5 kraftverk med en årlig middelproduksjon på 64 GWh.

I vassdraget er det 11 damanlegg klassifisert i bruddkonsekvensklasse 1 og 5 damanlegg i bruddkonsekvensklasse II. I tillegg samlet sett omtrent like mange uklassifiserte vassdragsanlegg.

I forbindelse med kraftproduksjonen finnes det også klassifiserte rørgater.

I perioden ble det utredet muligheter for ny kraftproduksjon og Løvenskiold-Fossum utarbeidet selbv konsesjonssøknader for Fhjellet kraftverk, Bestul pumpestasjon, Godal minikraftverk og Åmot småkraftverk. Alle disse prosjektene fikk konsesjon og er bygget etter at Rolf Svan Amundsen sluttet i selskapet.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS hadde det vassdragstekniske ansvaret i en god del år etter at han sluttet som teknisk sjef.

Fritzøe Skoger

Løvenskiold-Fossum påtok seg da Rolf Svan Amundsen var teknisk sjef, driften av Fritzøe Skoger sine kraftstasjoner i Larvik.

Rolf Svan Amundsen i Siram AS, var innleid som vassdragsteknisk ansvarlig for Farris dam fram til utgangen av 2012. Farris dam er plassert i bruddkonsekvensklasse II. Fritzøe Skoger er eier av en av de største trerørgatene i Norge.

Lie Gård

Siram AS har utarbeidet søknad om mikrokraftverk. Tillatelse er gitt.

AS Selvik Bruk

Utarbeidelse av klassifiseringssøknader og ROS analyser.

Falkensten Bruk

Bistand i forbindelse med planlegging av mikrokraftverk ved Falkensten Bruk AS.

Det ser ut til at kraftverket ikke blir realisert.

Jacobsen Elektro

Diverse bistand i forbindelse med kontollanlegg til anlegg i utlandet. Blant annet Pangani kraftverk i Tanzania og Palawan kraftverk i Indonesia.

Nærøy og Vikna Fellesvassverk

Siram AS hadde i en periode det vassdragstekniske ansvar for dam Rokkevannet i Nærøy kommune.

Sikkilsdalseter

Sikkilsdalseter er forsynt med elektrisk kraft fra eget mikrokraftverk.

Siram AS ble leid inn i forbindelse med ombygging/rehabilitering av mikrokraftverket. Målet var å gi stabil og tilstrekkelig forsyning av setra. Produksjonen og forbruket måtte ha ny styring.

Mikrokraftverket kjøres i «øydrift» med kun Sikkilsdalseter som forbruker. Mikrokraftverket må reguleres slik at det alltid er balanse mellom produksjon og forbruk.

Diverse

Siram AS har i tillegg til de spesifikke oppgaver angitt ovenfor, hatt mange ulike oppdrag.

  • Avholdt kurs i Driftsforskrifter.
  • Beregning av vannstandsstigning i forbindelse med etablering av ny dam
  • Ulike takstoppdrag for forsikringsselskap.
  • Bistand i rettsaker.
  • Ulike utredninger av kraftprosjekter – små og store.
  • Bidratt til utfylling av Fosweb
  • Osv.